Portfolio > On Our Own

Neutral
Neutral
oil on panel
10 x 8"
2021